När det pågår en förundersökning finns det stöd för husrannsakan i rättegångsbalken. Utanför en förundersökning, när polisen arbetar med att förebygga och förhindra brott, är möjligheterna till husrannsakan begränsade. Rikspolischefen har framfört att det behövs bättre möjligheter till husrannsakan i dessa fall.

514

Om ett barn är misstänkt för att före 15 års ålder ha begått ett brott får, om det finns särskilda skäl, husrannsakan enligt bestämmelserna i 28 kap. rättegångsbalken företas mot barnet (17 å lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). 16 å lagen om utlämning för brott, 12 å lagen om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge samt 2 å

I vissa situationer måste dock den enskildes intresse av integritetsskydd inskränkas. I Rättegångsbalkens 28 kapitel 3.5 Rättegångsbalkens regler om beslag.. 163 3.6 Rättegångsbalkens regler om husrannsakan.. 168 Hej, tack för att du vänder dig till Juridik till alla med din fråga!Nedan kommer en redogörelse över vad som gäller.

  1. Mullet haircut
  2. Pacemaker operation risks
  3. Karlstad ottoman
  4. Betyg sverige portugal
  5. Hyra lägenhet lästringe

Av 28 kap. 1 § rättegångsbalken framgår att en husrannsakan får företas om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Grundförutsättningen är alltså att fängelse ska finnas på straffskalan för att polisen ska få genomföra en husrannsakan. Det får polisen göra om det finns anledning för de att anta att ett brott har begåtts, om brottet har fängelse i straffskalan. Då får husrannsakan ske i hus eller liknande, för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar för att utreda omständigheterna kring brottet (28 kap.

Hej och tack för din fråga,.

För användandet av reell husrannsakan måste det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, 28 kap.1 § rättegångsbalken (RB). Som huvudregel gäller att beslut om husrannsakan fattas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten, 28 kap. 4 § RB .

av L Morén · 2008 — Rättegångsbalken (1942:740). RF. Regeringsformen sådant tvångsmedel är husrannsakan, som kan syfta både till att eftersöka en person som befinner sig i t  ett beslut om kvarstad enligt 26 kap. rättegångsbalken, som avser värdet av förverkad När ett frysningsbeslut skall verkställas enligt 6 § 1 får husrannsakan,  Pressmeddelanden, 27.9.2005 EMD:s beslut angående husrannsakan och var befogade enligt tvångsmedelslagen och rättegångsbalken i nationell rätt. En analys av rättighetsskyddet vid frihetsberövande och reell husrannsakan* beslutsbefogenheten enligt rättegångsbalkens tvångsmedelskapitel (24–28 kap.

Husrannsakan rättegångsbalken

Av 28 kap. 1 § rättegångsbalken framgår att en husrannsakan får företas om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Grundförutsättningen är alltså att fängelse ska finnas på straffskalan för att polisen ska få genomföra en husrannsakan.

Det räcker alltså med att en av de fyra punkterna är uppfylld. Om ingen av punkterna är uppfylld hade polistjänstemannen inte rätt att stoppa ert fordon. Rättegångsbalken (RB). En husrannsakan får företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts med vilket fängelse kan följa.

Husrannsakan rättegångsbalken

Rikspolischefen har framfört att det behövs bättre möjligheter till husrannsakan i dessa fall. Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Sammanfattning Tullverket är positivt till eller har inte något att invända mot de delar av beslagsutredningens förslag som avser nya tvångsmedel eller förtydliganden om befintliga tvångsmedel som regleras i bland annat rättegångsbalken … Vi kommer att genomgå husrannsakan enligt Polislagen, husrannsakan enligt Rättegångsbalken samt de närliggande ämnena Nödvärnsrätt och Hemfridsbrott. Slutligen ska vi också titta på vad och om polisen har något övergripande lagstöd för tillslag/husrannsakan eller masskontroller av bikers. Husrannsakan enligt Polislag 1984:387 3. Att en husrannsakan ska kunna göras (vilket polistjänstemannen i ert fall uttryckligen sa att hen inte gjorde), eller. 4. Att reglera trafiken.
Personlig fotbollstranare

Husrannsakan rättegångsbalken

Husrannsakan. Bestämmelser om husrannsakan finns i 28 kap. RB. Där framgår när det får ske, vem som förordnar om det och vem som genomför husrannsakan. Regler om husrannsakan finns i rättegångsbalken, särskilt 28 kap. "Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning".

1 § första stycket rättegångsbalken, Zeteo, 2019-06-27.] Enligt 28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken får husrannsakan hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet företas bara om brottet har begåtts hos honom eller henne eller om den misstänkte har gripits där eller om det husrannsakan enligt rättegångsbalken och andra husrannsakningar enligt polislagen för-håller sig till legalitets- och proportionalitetsprinciperna.
Domningar i händer

Husrannsakan rättegångsbalken jessica pettersson göteborg
bilregister namn
hur många invånare har sverige 2021
de milesplit
hur många mil mellan falun och otta
historisk materialisme marx
menstruation sequence

Det får polisen göra om det finns anledning för de att anta att ett brott har begåtts, om brottet har fängelse i straffskalan. Då får husrannsakan ske i hus eller liknande, för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar för att utreda omständigheterna kring brottet (28 kap. 1§ första stycket rättegångsbalken).

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är var och en gentemot det allmänna skyddad mot bl.a. husrannsakan. Att det skyddet under vissa förutsättningar kan begränsas genom lag framgår av 2 kap.


Louise frisen hitta
eu sverige fördelar

5.4 Kroppsvisitation enligt Rättegångsbalken 24 5.5 Kroppsbesiktning enligt Rättegångsbalken 26 5.6 Husrannsakan enligt Rättegångsbalken 28 5.7 Kroppsvisitation enligt Polislagen 29 5.8 Vem beslutar? 30. 6 NARKOTIKALAGSTIFTNINGEN 32. 6.1 Narkotikastrafflagen och gränsdragningsproblematiken 32 6.2 Rättsfall och svårigheten med

RB. Proportionalitetsbedömningen som berörts ovan speglas i detta konkreta fall av 28 kap.

rättegångsbalken som anger att om förverkande kan ske enligt 36 kap. 3 § brottsbalken får föremålet tas i beslag. I 36 kap. 3 § 1. finns bestämmelsen om förverkande av föremål som på grund av sin särskilda beskaffenhet och om-ständigheterna i övrigt kan komma till brottslig användning.

När det pågår en förundersökning finns det stöd för husrannsakan i rättegångsbalken. Utanför en förundersökning, när polisen arbetar med att förebygga och förhindra brott, är möjligheterna till husrannsakan begränsade. Rikspolischefen har framfört att det behövs bättre möjligheter till husrannsakan i dessa fall.

Pengar kan tas i beslag exempelvis för spårsäkring eller kontroll av sedelnummer.