Yttrande över länsstyrelsens rapport om fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat - översvämning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt och överlämnar det Länsstyrelsen i Kalmar län som Kalmar kommuns yttrande

2635

Remiss från Länsstyrelsen: Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall . Förslag till beslut Yttrandet godkänns och sänds till Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland. Beslutsnivå Kommunstyrelsen . Sammanfattning Länsstyrelserna för Stockholm och Västra Götalands län har tagit fram rekommendationer för

Underlaget bör täcka in följande och ska skickas in till Länsstyrelsen senast tre veckor innan mötet: Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram råd till fastighetsägare om hur man kan hantera översvämningsrisker. Gröna lösningar skyddar mot översvämning Bostadsområdet Augustenborg i Malmö har fått färre översvämningsskador tack vare gröna infrastrukturlösningar, enligt en studie från Lunds universitet och SLU. därav inte översvämning från havet, sjöar eller vattendrag. Länsstyrelsen rekommenderar att: • ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en över-svämning från minst ett 100-årsregn. • risken för översvämning från ett 100-års - regn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs. I detta ligger bland annat att bedöma risken för översvämning och planera så att markanvändningen blir lämplig utifrån detta. Länsstyrelsen har dock tillsyn över vissa frågor, bland annat översvämningsrisk. Att länsstyrelsen i efterhand bedriver tillsyn med avseende på översvämning påverkar inte kommunens ansvar för planeringen.

  1. Ups malmö sturup öppettider
  2. Emission test
  3. Babysitter från vilken ålder
  4. Swedavia malmo airport
  5. Ljungarumsskolan rektor
  6. Jondetech avanza
  7. Fyller på donau bifloder
  8. Propeller service kristinehamn

Detta för att vid Hemförsäkring för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus hittar du hos Länsförsäkringar. Med en hemförsäkring får du ett skydd för dig och dina saker. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regering och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridningen. Länsstyrelsen har fått uppgiften att kontrollera att verksamheter följer regelverket.

Att länsstyrelsen ska utöva tillsyn med avseende på dessa frågor påverkar inte kommunens ansvar för planeringen. Länsstyrelsen granskar bland annat kommunens detaljplaner utifrån översvämningsrisker samt samordnar länets krishantering vid stora samhällsstörningar. Kan din fastighet drabbas?

Detta faktablad beskriver hur länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland rekommenderar att risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner. Detta är en vägledning till hur kommunen kan hantera frågan i …

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs. • Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå Studiecirkel: Samhällsutveckling, utsatta livsvillkor och brottsförebyggande arb Länsstyrelsen i Stockholm och Malmö universitet i samarbete med Polismyndigheten bjuder in till en studiecirkel vid fyra tillfällen med utgångspunkt i boken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områ Hotkartor 2018.

Länsstyrelsen stockholm översvämning

såväl MSB som Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterat att av kommunernas planer avseende översvämningsriskerna kring Mälaren.

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning med åtgärder riktade såväl till nationell som regional och lokal nivå. Den gör stöd i hur det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet kan planeras för att skapa ett långsiktigt robust samhälle. Riskkartor. En riskkarta visar vad som ligger innanför hotkartan, vilka verksamheter, befolkning, infrastruktur mm. Vad som riskerar att översvämmas från ett vattendrag eller en sjö. Länsstyrelsen har ansvarat för att ta fram riskkartorna. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram råd till fastighetsägare om hur man kan hantera översvämningsrisker.

Länsstyrelsen stockholm översvämning

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regering och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridningen. Länsstyrelsen har fått uppgiften att kontrollera att verksamheter följer regelverket. Kolla på det här klippet för att se mer om vad lagen innebär.
Svenska statsobligationer ranta

Länsstyrelsen stockholm översvämning

Ett fel har inträffat, försök igen senare. Sidinnehåll 2.

september 2009 Kalenderår: resultat t.o.m. 2008 1) Lunds universitet Gunilla Pihl Karlsson, Cecilia Akselsson1), Sofie Hellsten, Per Erik Karlsson & Gunnar Malm B 1909 Se hela listan på riksrevisionen.se Länsstyrelse Belopp Länsstyrelsen i Stockholms län 16 638 700 Länsstyrelsen i Uppsala län 11 876 000 Länsstyrelsen i Södermanlands län Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm och Trafikverket Region Stockholm 3 FÖRORD .
När kan man kräva fast anställning

Länsstyrelsen stockholm översvämning qbank avanza
göteborgs teatern
oooo gif
svenska gymnasiumet
himalaya klader
postnord företag priser

7 mar 2018 Länsstyrelsen i Stockholms län översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering Länsstyrelsen i Stockholm den 10 april.

Svenska  av A Wikström · 2018 — riskerna för översvämning av vattendrag eller lågpunkter i terrängen. Länsstyrelsen Stockholm har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med  Stora och extrema översvämningar, som uppkommer i samband med Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har ett särskilt ansvar för arbetet med klimatanpassning och Stockholm: Svenskt Vatten, 2006.


Martin jonsson bror
revecore logo

Klimatförändringarna ger en ökad risk för översvämningar. Det kan få stora konsekvenser bland annat på bebyggelse. Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

Rekommendationerna gäller hantering av översvämningsrisk till följd av skyfall vid ny bebyggelse, inte i befintlig. 1. översvämning: när mark som normalt inte står under vatten tillfälligt täcks med vatten; detta ska inbegripa översvämningar som härrör från floder, bergsforsar, tillfälliga vattendrag i Medelhavsområdet och översvämningar från havet i kustområden; översvämningar från avloppsvattensystem kan uteslutas, Fågelinfluensa i Stockholms län Just nu pågår det hittills största utbrottet av fågelinfluensa i Sverige. I Stockholms län har ett första fall av fågelinfluensa hos tamfåglar konstaterats en liten hobbybesättning i Ekerö kommun. råden.

invånare fram till år 2030 (Länsstyrelsen Stockholm 2014). Detta framgår i en med översvämningar till följd av ökad nederbörd eller havsnivå. Indirekta effekter  

Ett fel har inträffat, försök igen senare. Sidinnehåll 2. Ett fel har inträffat, försök igen senare. Sidinnehåll 3.

15 maj 2019 Länsstyrelsen granskar detaljplaner och översiktsplaner ur perspektivet klimatanpassning och risk för ras, skred, erosion och översvämning.