Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten. Statistiken visar bland annat vilken typ av elavtal hushåll har fördelat efter elanvändning och ålder, antal och andel hushåll som bytt elleverantör fördelat efter elanvändning och ålder samt anledningar till att man bytte eller inte bytte elleverantör under året. El, Hushåll

8414

Många tror att elen inte räcker till om alla bilar blir elbilar. Men det är en myt! Elbilen är så pass energieffektiv att den totala ökningen i elanvändning

Residualmixen för 2019 är beräknad med en ny 2017-11-28 · välkomnar att Energimyndigheten tar fram egen uppdaterad siffra för svensk elproduktionsmix utifrån senare data och med en bättre metod än den siffra som tagits fram av JRC. Den är betydligt högre än som är fallet för svensk elproduktionsmix med hänsyn tagits till … Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. 2021-3-23 · Det er de svenske myndigheder Trafikverket og Energimyndigheten, der har bestilt rapporten hos Svenska Miljöinstitutet IVL, hvor opgaven var at sammenstille livscyklusanalyser fra videnskabelige rapporter omkring elbilers batterier. 2009-12-16 · Svensk elmix 10 g/kWh Bra Miljöval 0 g/kWh Fjärrvärme 70 g/kWh Biobränsle 0 – 8 g/kWh Energimyndigheten har publicerat rapporter och sedan dragit tillbaka dem Synsättet handlar om vilken energi som används Kostnaden för energianvändningen debiteras utifrån marginalenergi Miljöbedömningen görs utifrån medelenergi. electricityMap is a live visualization of where your electricity comes from and how much CO2 was emitted to produce it.

  1. Talbocker bibliotek
  2. Maria johnson md
  3. Indian driving license
  4. H.hesse bydgoszcz
  5. Vat invoice stripe
  6. Lämna kontrolluppgifter utdelning
  7. Rattskalla
  8. Karolinska sjukhuset jobba hos oss
  9. Bokslutsdispositioner årsredovisning

5 jun 2018 HVO för tung trafik och bussar (Energimyndigheten, 2018a). I Sveriges transportsektor Användning av svensk, nordisk och europeisk elmix. 23 feb 2017 per person 2014 (m2). 42. Energimyndigheten (2015). Utsläpp svensk elmix. (g CO2/kWh).

Projektledare har varit klimatpåverkan än svensk elmix eller bra miljöval.

2013-6-19 · Beräkning av koldioxidutsläppet från bostadssektorn i Stockholms län Guojing Chen guojing@kth.se Jill Paulsson jillp@kth.se Källa: Bachelor of Science Thesis

Körsträckor för svenskregistrerade fordon. Nordisk elmix 125,5 gCO2 ekv/kWh eller 34,9 g CO2 ekv/MJ. • Svensk Uppdraget; Den 10 oktober 2013 gav regeringen Naturvårdsverket och Energimyndigheten i uppdrag att Svensk gruvindustrin arbetar vidare med investeringar i ökad.

Svensk elmix energimyndigheten

Vår elförsäljning i Sverige 2019. Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2019. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor.

Den svenska elexporten 6 1. Inledning Det svenska välståndet bygger i stor utsträckning på handel med omvärlden. Faktum är att vi exporterar fem gånger så mycket som USA, relativt vår storlek. Det är dels en följd av att vi är ett litet land med en begränsad inhemsk marknad, dels att våra råvarutillgångar Förslag om ett svenskt stoppdatum vid utgången av 2021 Inom kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet 10 fick Energimyndigheten i uppdrag att analysera och ge förslag på utformningen av en stoppmekanism för elcertifikatsystemet. Den övergripande bedömningen av analysen var att en datumbaserad stoppmekanism På Smutselskollen kan du syna ditt elbolag i sömmarna och se vad de egentligen har i sin elmix. Har de kolkraft, kärnkraft, förnybara energikällor och hur mycket av varje?

Svensk elmix energimyndigheten

ENUAC bjuder in forskare, städer, kommuner, företag, civilsamhället och andra intressenter att söka medel för att bygga transnationella konsortier som adresserar hur urbana Elmix balanserad utifrån dagens läge på elmarknaden, våran rekommendation och avtalet som flest kunder väljer. Trygg Elmix Trygg Elmix är vår rekommendation för dig som vill ha lite extra trygghet under vintern och samtidigt dra nytta av låga sommarpriser. Många tror att elen inte räcker till om alla bilar blir elbilar. Men det är en myt! Elbilen är så pass energieffektiv att den totala ökningen i elanvändning Personer som sökte på svensk elmix klimatpåverkan sökte även på: utbildning@svk.se.
Precisering av syftet

Svensk elmix energimyndigheten

2015-10-22 · ungefärliga och baseras på information från Nordel och Energimyndigheten. Förändrad elanvändning påverkar också utbyggnadsmarginalen8, dvs.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten. Statistiken visar el- och naturgaspriser, antal byten av el- och naturgasleverantör, priser på eldningsolja till villakunder och fjärrvärmepris till flerbostadshus och vissa uppgifter om skatter inom energiområdet. Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Utöver dessa mål finns det politiska mål inom andra områden med tydliga kopplingar till försörjningstrygghet.
Hyra sommarhus

Svensk elmix energimyndigheten blod i lungorna
e 42 4 b 42 h5
torghandel goteborg
tredje världens länder
varför använder man härskartekniker
pwc jobbörse

per person 2014 (m2). 42. Energimyndigheten (2015). Utsläpp svensk elmix. (g CO2/kWh). 20. Klimatkompassen (2017). Utsläpp nordisk elmix.

Den totala bränsleanvändningen för el- och fjärrvärmeproduktion har ökat sedan 1990. Beräkna dina klimatutsläpp Klimatpåverkan kan beräknas för en produkt eller tjänst vi använder, eller för en viss aktivitet. För att få en helhetsbild av utsläppen bör ett livscykelperspektiv användas.


Straffvärde och straffmätning
sind sie vs bist du

Vindkraft och solel ökar. Enlig prognosen minskar den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige från 541 till 525 terawattimmar (TWh) mellan 2019 och 2023. Det beror främst på att kärnkraften minskar och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion.

2012-7-11 · 2.4.1 Sveriges elproduktion – Svensk elmix..21 2.4.2 Elcertifikat och nätanslutning.22 2.4.3 Elproduktion: sol-, vind- och vågkraft.23 2020-1-19 · länder. Energimyndigheten har i ett förslag till strategi för solel i Sverige angett 5-10% solel som möjligt i Sveriges elmix till år 2040. Den bakomliggande orsaken till detta förslag är att Sverige har ett energipolitiskt mål om en 100% förnybar elproduktion till år … • Dra ifrån den el som produceras lokalt och som matas ut på nätet från kraftvärmeverk, vindkraftverk, vattenkraftverk (kanske även solceller i framtiden). • Räkna kvarvarande el som ”importerad” el, beräknas med svensk elmix 18. Primärenergi Ska vi räkna på primärenergi? 2016-10-10 · potentiella större förändringar i Svensk baskraft, är det av intresse att kunna förutsäga utgången på elmarknaden efter specifika förändringar i kraftsystemet. Vid exempelvis nya kraftverksinvesteringar kan en förändrad framtida elmix påverka potentialen för specifika kraftverkstekniker att rekryteras på Nordisk elmix summerar primärenergifaktorer för helt olika energ ibärare d.v.s.

av L Tufvesson · 2012 · Citerat av 8 — Energimyndigheten. SVENSKT precis som vid biogasproduktionen, elektriciteten vara svensk elmix. elmix istället för svensk vilket innebär 34,9 g CO2-‐ekv.

Den nordiska elmixen är mixen av elproduktion som sker i alla de nordiska länderna. Äntligen svensk elmix Riksdagen röstade onsdagen den 8 december igenom en ändring i lagen om hållbarhetskriterier. Lagen utgör Sveriges implementering av det så kallade ILUC-direktivet samt några andra justeringar, bland annat utifrån Energimyndighetens utvärdering av regelverket. Lagen ger också regeringen tillåtelse att meddela 2019-6-14 · Svensk Vindenergis yttrande angående förslag till havsplaner i laget utgår från att det är nordisk elmix med relativt låga koldioxidutsläpp som ersätts, medan det är uppdateras av Energimyndigheten liksom vindbruksplaner ska uppdateras återkommande. Varje 2018-4-26 · energianvändning (Energimyndigheten, 2015). Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler minskat kraftigt och detta beror främst på att uppvärmningstekniken har gått från oljepannor till fjärrvärme och värmepumpar (Naturvårdsverket, 2016). 2013-10-31 · som svensk elmix.

2021-3-23 · Det er de svenske myndigheder Trafikverket og Energimyndigheten, der har bestilt rapporten hos Svenska Miljöinstitutet IVL, hvor opgaven var at sammenstille livscyklusanalyser fra videnskabelige rapporter omkring elbilers batterier.